Regulamin sklepu internetowego

www.radominiatures.com

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.radominiatures.com (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez Radosława Pitucha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Radosław Pituch No Limits”, ul. Syrenki 7, 05-50 Piaseczno, E-mail: rado@radominiatures.com, NIP: 123-112-33-41, Regon: 368366032 (dalej: „Sprzedawca”),
 2. Kupującym (zwanym również „Klientem”) jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), oraz przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w szczególności cena i dostępność, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

II. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.radominiatures.com.
 2. SPRZEDAWCA – Radosław Pituch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Radosław Pituch No Limits”, ul. Syrenki 7, 05-500 Piaseczno, E-mail: rado@radominiatures.com, NIP: 123-112-33-41, Regon: 368366032,
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.radominiatures.com
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.radominiatures.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówień w Sklepie można dokonywać przez stronę internetową działającą pod adresem www.radominiatures.com.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
 4. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 5. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 6. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;
  2. akceptacji Regulaminu.
  3. przez akceptację postanowień Regulaminu rozumie się również wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu.
 8. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi przyjęcie jej do realizacji.
 10. W chwili złożenia zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta zostaje automatycznie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Ma ona jedynie charakter informacyjny i nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 11. Po sprawdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana jest wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) i z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail, zawierające informacje stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – włącznie ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy o prawach konsumenta). Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 12. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rado@radominiatures.com lub też pisemnie na adres: ul. Syrenki 7, 05-500 Piaseczno.
 13. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego poda-na jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty.
 15. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

IV. Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność elektroniczna (przed wysyłką towarów).
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.
 4. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 V. Koszty i sposoby dostaw

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium całego świata.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa (15 PLN).
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta jest uzależniony od zamówionego towaru i jest przedstawiony Klientowi w chwili składania zamówienia.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sposoby złożenia reklamacji:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny: ul. Syrenki 7, 05-500 Piaseczno
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres rado@radominiatures.com.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. produkt, którego reklamacja dotyczy,
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  3. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  4. danych kontaktowych
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Syrenki 7, 05-500 Piaseczno. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktów.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: ul. Syrenki 7, 05-500 Piaseczno.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Syrenki 7, 05-500 Piaseczno.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 VIII. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz z . Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta może być w szczególności:- zgoda Klienta;
  – umowa łącząca Sprzedawcę z Klientem;
  – obowiązek prawny oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
 3. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  1. w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres;
  2. pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym;
  3. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu (zaznaczenie właściwego pola z akceptacją zapisu do newslettera przy składaniu zamówienia).
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych polegających na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia Zamówienia w Sklepie („Umowa o świadczenie usługi elektronicznej”), na następujących warunkach:
  1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka),
  2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony,
  3. Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu,
  4. Minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
 9. Klientowi przysługują następujące prawa:- prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych Klienta w celach marketingu bezpośredniego;
  – od dnia 25 maja 2018 r. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże administrator dalej może przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
  – od dnia 25 maja 2018 r. administrator ma prawo do przenoszenia danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Klienta oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, to Klient posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera.
 10. W związku z wykonaniem zawartej z nami umowy, administrator będzie przetwarzać dane Klienta przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, administrator będzie przetwarzać dane Klienta do czasu cofnięcia przez Klienta zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Klienta w Serwisach. Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Klienta przez okres 1 roku. Klient może w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
 11. Wszystkie dane gromadzone przez administratora w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Radosław Pituch No Limits, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ adminisitrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika.
 12. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług elektronicznych:
  1. połączenie z siecią internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 11, Edge 16, Mozilla Firefox 56, Opera 48, Google Chrome 62, Safari 11 lub w wersjach wyższych,
  3. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Złożenie zamówienia poprzez Sklep internetowy (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu – do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu zamówienia.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.